CHI BỘ 14 TRƯỜNG PTDTBTTH SUỐI LƯ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TW6

Học tập nghiên cứu các Nghi quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng ,tiếp thu 4 Nghị quyết cụ thể như sau: Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”: Nghị quyết 20 – NQ/TW về “tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Nghị quyết 21-NQ/TW về “ Công tác dân số trong tình hình mới”. Bản thân các đảng viên  quan tâm nhất và tập trung nghiên cứu về nghị quyết 18-NQ/TW  về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính  trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Bởi “ cán bộ là gốc của công việc” do đó việc đổi mới trong bố trí sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị phải tinh gọn sẽ góp phần xây dựng đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi hội nghị.

Ảnh: Đ/C Nguyễn Trung Dũng - P.Bí thư chi bộ 14 triển khai nghị quyết

Ảnh: CBGV tham gia hội nghị

Ảnh: CBGV tham gia thảo luận