HỘI NGHỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHỈ THỊ SỐ 05 – CT/TW NĂM 2018

Thực hiện hướng dẫn số 14 – HD/BTGHU, ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Điện Biên Đông về sinh hoạt để thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóc”.

 Kế hoạch số 01 ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ban thường vụ Đảng ủy tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị số 05 – CT/TW của bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Ban thường vụ Đảng ủy Lập kế hoạch Chuyên đề thực hiện  Chỉ thị số 05 – CT/TW năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi hội nghị.

Ảnh: Đ/C Vàng Giống Di - Bí thư đảng ủy xã khai mạc hội nghị
 
Ảnh: Đ/C Vừ A Châu phó bí thư thường trực phát biểu trong hội nghị
Ảnh: Các Đ/C đại biểu về dự hội nghị